Sabelbajonett m/1867 för flottans gevär 

© Per HolmbäckInnehåll
Sabelbajonett m/1867
Leveranser till sjövapnet
Övriga leveranser
Okänd modifiering av sabelbajonett m/1867
Huggare m/1903 för Kustartilleriet
Sabelbajonett m/1867 modifierad för karbin m/1894
Referenser

Sabelbajonett m/1867

Sabelbajonett m/1867


Gevär m/1867 ("1867 års bakladdningsgevär") med fyrkantig bajonett fastställdes den 8 maj 1867 i generalorder 258.
I samma generalordern fastställdes en modell av sabelbajonett, i "händelse Kongl. Maj:t framdeles anbefaller tillverkning härav".

Någon balja fastställdes inte i detta läge.
Förebild till sabelbajonetten är föga förvånande den norska sabelbajonetten M1860.

Sabelbajonetten har parerstång och grepphuvud av mässing medan greppets sidoplattor är av trä.
Totala längden är 635 mm och klingan är 500 mm.   Pipringens diameter är 19 mm.
Baljan är av svärtat läder med munbleck och doppsko av mässing.
Baljan hålles på plats i bajonetthylsan med en mässingsskodd slejf som fästes i en
mässingsbygel på baljan. Även bajonetthylsan var svärtad.

Gevärets nummer är normalt instämplat på parerstångens högra sida med ca 4-5 mm höga siffror.
Flottans egendomsmärkning den s.k.kråkfoten eller kattfoten, egentligen en stiliserad krona, är normalt instämplat på parerstångens vänstra sida.

Tillverkarens firmamärke, i detta fall ett krönt ankare för Eskilstuna Jernmanufactur AB, är också instämplat på klingans vänstra sida.

1870 anslog Riksdagen medel för inköp av 1000 bakladdningsgevär till Flottan och den 6 april 1870 blev “Modell å sabelbajonettbalja för Sjövapnets Remingtongevär” fastställd.
Kongl. Förvaltningen för Sjöärenden ingick ett kontrakt med Eskilstuna Manufaktur Aktiebolag den 27 maj 1870 om leverans av 1000 sabelbajonetter med baljor och hylsor.

Nedan följer en avskrift av kontraktet:

Kontrakt

Emellan Kongl Förvaltningen af Sjöärendena å Kongl Majt och Kronans vägnar, samt Eskilstuna Manufaktur Aktiebolag är följande kontrakt afslutadt.

§ 1.

Manufaktur Aktiebolaget skall för Sjöförsverets behof tillverka och inom den 1. nästkommande Maj, eller ifall sjöfarten emellan Eskilstuna och Stockholm då ännu ej är börjad, med derefter först afgående ångbåt, vid Kongl Warfvet på Skeppsholmen leverera: Ett tusende/ 1000 / stycken Sabelbajonetter med tillhörande baljor och hylsor, enligt till leveranten kommande, fastställda modeller, hvarvid likaväl medgifves följande toleranser neml:

å klingans vigt

5 ort öfver eller under

” Fästets                do

3 ort do

“ Klingans längd

1 linje under

“ do bredd närmast tången

0,4 linje do

“ do do på midten

0,4 linje do

“ do do vid slutet af skålningen

0,4 linjer do

§ 2.

Besiktningen verkställes hos leveranten och i den mån arbetet fortgår af besiktningsmän från Carl Gustaf Stads Kronogevärsfaktori, och skola sabelbajonetterna, utan att dereftar visa någon skada eller felaktighet, uthålla följande prof, neml:

  1.  Böjningsprofvet, hvilket verkställas för. monteringen på det sätt att klingan lagd på 2ne städ, anbringda 1 dec tum från hvarandera ändan, nedtryckas på midten 1 decimal linje.
  2. Huggningsprofven, hvilka äfven ske före monteringen och utföras så, att klingan hugges 2ne gånger med eggen mot en Ek kubb, samt ett on jerntråd af 1 linies diameter afhugges.
  3. Stötprofvet, bestående dervid att bajonetten sedan den blifvit fullt färdig och påsatt ett gevär, stötes mot en blytacka med den kraft att spetsen intränger 1/2 tum i blyet.

 
§ 3.

Sedan leveransen blifvit besigtigad, godkänd vid Skeppsholmen levererad och behörigen emottagen samt räkningen ankommit hunnit granskas eger leveranten att i Kongl. Förvaltningens kassa uppbära betalning efter nie / 9 / Riksdeler rmt för hvarje Sabelbajonett med tillhörande balja och hylsa.

§ 4.

Efter fullgjord leverans skall leverenten till Kongl Förvaltningen återställa de bekomna modellerna.

Af detta Kontrakt äro 2ne lika lydands exemplar, ett för hvardera kontraktanten, utskrifvne.  

Stockholm den 27 Maj 1870.

Kongl Förvaltningen af Sjöärenden

-               IL Adlersparre

 

B von Feilitzen                                                                             Johan Ankarkrona / C E Halm

                                                                           

Förstående Kontrakt antages till fullgörande

Eskilstuna den 27 Maj 1870.

för Eskilstuna Jern Manufaktur Aktiebolag

C A Ström             Joh. Svengren

Förvaltningen gjorde en förfrågan till Gevärsfaktoriet om någon besiktningsofficer kunde åtaga sig att besiktiga bajonetterna mot en ersättning av 50 öre per bajonett. Faktoriet kunde inte ställa någon besiktningsofficer till förfogande.
Som besiktningsofficer kommenderades C.G.Breitholtz och till besiktningsrustmästare blev Teodor Ludvig Norlander kommenderad.
Deras besiktningsstämplar G.B. respektive T.L.N. slogs in på klingans högra sida.

Bajonetterna anlände till Skärgårds Artilleriets station den 2 Maj 1871.  500 bajonetter med balja och hylsa behölls i Stockholm medan resterande 500 vidarebefordrades till Flottans station i Carlskrona.

Förvaltningen för Sjöärendena ingick sedan i februari 1873 ett avtal med Husqvarna Vapenfabrik AB om leverans av 2000 gevär.  Samtidigt kom en ny förfrågan till Gevärsfaktoriet om någon av besiktningsofficerarna mot särskild ersättning kunde besiktiga 2000 sabelbajonetter med tillhörande baljor och hylsor vilka enligt kontrakt den 21 januari 1873 skulle bli levererade före årets utgång av Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Anledningen till begäran var ett försök att minska kostnaderna och inte behöva kommendera någon officer som gjorts under besiktningen av de 1000 sabelbajonetterna vilka levererades 1871.
Löjtnanten vid Göta Artilleri Regemente F.G. Treffenberg åtog sig besiktningen mot 25 öre per bajonett med balja och hylsa. Till denna besiktningsomgång blev inte någon besiktningsrustmästare kommenderad. Treffenbergs besiktningsstämpel "F.T." återfinnes på klingans högra sida och i spåret för pipans bajonettklack.
Sabelbajonetterna med balja och hylsa levererades till Skeppsholmen den 30 december 1873.
Den 31 oktober 1873 slöts ett nytt kontrakt mellan Förvaltningen för Sjöärendena och Eskilstuna Jernmanufaktur AB om leverans av ytterligare 1000 sabelbajonetter. De skulle vara levererade fram till oktober 1874.
Även dessa bajonetter besiktigades av Löjtnant Treffenberg. 1 november 1874 var de klara och blev omedelbart levererade till Flottans station i Stockholm.

1 februari 1877 ingicks ett kontrakt med G.E. Svalling från Mölntorp om leverans av 200 sabelbajonetter med balja och hylsa. Bajonettklingorna sändes till Flottans Station på Skeppsholmen för besiktning. Därefter återsändes de till Mölntorp för den slutgiltiga sammansättningen .
Ett antal bajonetter stämplade med ett 'M' på klingan är kända, men om detta är besiktningsstämpeln använd av 
Flottans Station på Skeppsholmen är inte bekräftat.
Bajonetterna med stämplingen 'M' på klingan skiljer sig något från de övriga (formen på grepphuvudet och grepplattorna). Om detta är de av Svalling tillverkade bajonetterna är ej heller verifierat. Dessa bajonetter är till synes inte märkta med f
lottans egendomsmärkning heller.
Ett antal lösa klingor finns märkta med G.E SVALLING & Co  MÖLNTORP, men några kompletta bajonetter med denna märkning har inte observerats av mig.

Till sjövapnet levererade sabelbajonetter

ÅrTillverkareBesiktningStämpelAntal
1870Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag

Bes officer C G Breitholtz

Rustmästare Teodor Ludvig Norlander

GB

TLN
1000
1873Eskilstuna Jernmanufaktur AktiebolagBes officer Fredrik Gillis TreffenbergF.T2000
1874Eskilstuna Jernmanufaktur AktiebolagBes officer Fredrik Gillis TreffenbergF.T1000
1877G.E. Svalling, MölntorpFlottans Station på SkeppsholmenOkänt 200
Total levererade bajonetter4200

Inlevererade sabelbajonetter till Carl Gustaf stads Gevärsfaktori i samband med ändringen till 1867- 89 års gevär.

DatumFrånAntal
29 jan 1892Stockholms örlogsstation200
13  feb    1892Karlskrona örlogsstation400
19  mar  1892Karlskrona örlogsstation99
2    jun    1893Stockholms örlogsstation100

Dessa 799 sabelbajonetter är de enda som upptagits i någon Persedelredovisning vid Gevärsfaktoriet.
De blev efterhand försålda genom offentlig auktion vid Gevärsfaktoriet.
DatumVarAntal
11 juli 1892Auktion698
4 augusti 1892Direkt försäljning1
15 augusti 1895Auktion100

Övriga leveranser

Användes sabelbajonetten inom övriga delar av försvaret?
J. Alm i "Flottans handvapen" nämner att bajonetten utlämnades till "ett par norrländska jägarregementen".
Inga bajonetter levererades i alla fall ut från något av de tre Gevärshuvudförråden.
I ”Lärobok om Eldhandvapen till Begagnande vid Arméns skjutskolor för officerare, 2:a delen, Tekniska kursen, Stockholm 1877” står det att bajonetten inte användes inom infanteriet.
"Sabelbajonettklackene af jern, sittande på högra sidan fram emot mynningen, möjliggör fästandet af en sabelbajonett, om en sådan skulle komma till användande. En modell till sabelbajonett fastställdes redan 1867 för flottans Remingtongevär


I författarens ägo finns en bajonet med inspektionsstämplar  TN och W.N. Den saknar tillverkarstämpel och har ett serienummer (1206) instämplat på parerstången med ca 2 mm höga siffror. På bärlädret är det skrivet med bläck "Gever No 1206  2dra Compagni  N Sodby".  Ortsnamnet är mycker svårtydbart och kan vara något annat.  TN är b
esiktningsofficer Carl TimarNordström och W.N. är besiktningsrustmästare Walfrid Nygren, båda verksamma vid Carl Gustaf gevärsfaktori.

På Armemuseum finns även en bajonett märkt
Johan Svengren, Eskilstuna (AM.030892)

Tabellen nedan försöker sammanfatta kända leveranser respektive övriga observerade bajonetter.  All information om dessa mottages tacksamt.

ÅrTillverkareStämpelKommentarAntal
1866 ?Johan Svengren, EskilstunaSaknasAM.030892
Saknar  flottans egendomsmärkning
fåtal
1870Eskilstuna Jernmanufaktur AktiebolagGB
TLN
 1000
1873Eskilstuna Jernmanufaktur AktiebolagF.T 2000
1874Eskilstuna Jernmanufaktur AktiebolagF.T 1000
1877G.E. Svalling, Mölntorp?Endast klingor observerade200
?OkändM’M’ på klingan, besiktning eller tillverkare ?
Saknar  flottans egendomsmärkning.
flertal
?OkändTN
WN
Ingen  tillverkarestämpel
Saknar  flottans egendomsmärkning
Små (2 mm) siffror.
fåtal ?
?
Okänd TLN
Ingen  tillverkarestämpel
Saknar  flottans egendomsmärkning
Små (2 mm) siffror.
?

Huggare m/1903 för Kustartilleriet

I det nyuppsatta och ganska styvmoderligt behandlade kustartilleriet fick bajonetten en ny användning.
Där fastställdes en förändring av bajonetten till huggare för korpraler och meniga vid ekonomi, eldare och hantverksavdelningarna, genom generalorder nr 167 år 1903. Denna utrustningslista gällde till  år 1939
(generalorder 585) men en god bit in i beredskapstiden under andra världskriget var meniga utrustade med huggare m/03.

Förändringen bestod normalt i:

Antalet varianter på modifieringen är dock stort.

Till huggaren hörde livrem m/03 med söljspänne samt hylsa m/03, båda av osvärtat läder!
Baljan till huggaren var den gamla av svärtat läder.

Ibland togs tidigare märkning på parerstången bort och på dess högra sida inslogs egendomsmärkningen i form av en stilicerad krona samt vilket av regementena huggaren hörde hemma hos.

 
Huggare m/1903

Huggare m/1903
Klackspåret är igenfyllt


Huggare m/1903    Carlscrona KustArtilleriRegemente


Okänd modifiering av Sabelbajonett m/1867

Denna modifering består i att klackspåret/kappan är förkortad några millimeter.
En anledning till denna modifikation kan helt enkelt vara för att få bajonetten att passa på geväret.
Bajonettklackens placering i förhållande till främre bandet varierar något mellan de olika tillverkarna och modellerna.


Närbild av kappan.

Sabelbajonett m/1867 modifierad för Karbin m/1894

Efter införandet av karbin m/1894 uppkom frågan om aptering av bajonett ganska snart. 
Ett flertal bajonetmodeller, för både kavalleriet och flottan, prövades under de följande åren, men försöken klassades som misslyckade. Det dröjde som bekant ända till 1914 innan karbinen fick en fastställd bajonett och ytterligare ett år innan Flottan fick sin modell.

I början av 1906 började man diskutera aptering av sabelbajonetten på karbin m/1894. Diskusioner företogs med Carl Gustaf Stads gevärsfaktori om tillverkning men då de ansågs för dyra lades uppdraget på flottans station i Stockholm. Den 20 november 1907 fick de anmodan att på 400 karbiner m/1894 aptera sabelbajonett och sedan på nytt skottställa dem.
Den 28 mars 1913 rapporterade Varvschefen vid stationen att arbetet var slutfört!   Dessa skulle nu i första hand delas ut till de sjöpositioner som bemannades av flottans manskap, övriga utlämnas till bruk vid stationen.

Modifieringen bestod i en ny parerstång av stål, vid pipringen sitter en klack. På karbinens pipa fästes en bajonettklack och ett spår frästes ur främre bandet för klacken på bajonettens pipring.  


Sabelbajonett m/1867 modifierad för Karbin m/94

Sabelbajonett m/1867 modifierad för Karbin m/94, detaljer av fästet

ReferenserLast updated 2012-08-04
© Per Holmbäck